Zasady działania kancelarii adwokackich

//Zasady działania kancelarii adwokackich

W wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, obowiązuje zasada, że tylko prawnicy mogą posiadać udziały własnościowe w kancelarii lub być jej kierownikami. Kancelarie prawne nie mogą więc szybko pozyskać kapitału poprzez pierwsze oferty publiczne na giełdzie, jak większość korporacji. Muszą one albo pozyskać kapitał poprzez dodatkowe wkłady kapitałowe od istniejących lub dodatkowych partnerów kapitałowych, albo zaciągnąć dług, zazwyczaj w formie linii kredytowej zabezpieczonej należnościami.

urszulazajko.pl/kontakt/

Kancelarie adwokackie w Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych to pełne prawo własności adwokackiej wobec nie-prawnika zostało skodyfikowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Adwokatów jako lit. d) zasady 5.4 Wzorcowych Zasad Postępowania Zawodowego i zostało przyjęte w takiej lub innej formie we wszystkich jurysdykcjach Stanów Zjednoczonych z wyjątkiem Okręgu Kolumbii. Jednakże zasada D. C. jest ściśle dostosowana do prawa własności udziałów tylko tych partnerów nie-prawników, którzy aktywnie pomagają prawnikom kancelarii w świadczeniu usług prawniczych i nie pozwala na sprzedaż udziałów właścicielskich jedynie pasywnym inwestorom nie-prawnikom.

Wielka Brytania miała podobną zasadę zakazującą prawa własności nie-prawnika, ale w ramach reform wprowadzonych przez ustawę o usługach prawnych z 2007 r. kancelarie prawne były w stanie przyjąć ograniczoną liczbę partnerów nie-prawników, a prawnicy mogli nawiązać szeroki wachlarz stosunków handlowych z nie-prawnikami i firmami niebędącymi własnością prawników. Umożliwiło to na przykład sklepom spożywczym, bankom i organizacjom społecznym zatrudnianie prawników do świadczenia klientom podstawowych i internetowych usług prawnych.

Kontrowersyjne zasady dotyczące działania kancelarii adwokackich

Zasada ta jest kontrowersyjna. Jest to usprawiedliwione przez wielu w zawodzie prawnika, a zwłaszcza przez Amerykańskie Stowarzyszenie Adwokatów, które odrzuciło propozycję zmiany zasady w reformach Etyki 20/20, jako koniecznej do zapobiegania konfliktom interesów. W systemie sprawiedliwości kontradyktoryjnej adwokat ma obowiązek być gorliwym i lojalnym adwokatem w imieniu klienta, a także ma obowiązek nie obciążać klienta nadmiernie.

Działalnośc pracy adwokata

Również prawnik, jako funkcjonariusz sądu, ma obowiązek być uczciwy i nie wnosić niepoważnych spraw ani podnosić niepoważnych obrońców. Wielu przedstawicieli zawodów prawniczych uważa, że adwokat pracujący w charakterze wspólnika-pracownika spółki prawniczej notowanej na giełdzie może być kuszony do oceny decyzji pod kątem ich wpływu na kurs akcji i udziałowców, co byłoby bezpośrednio sprzeczne z obowiązkami adwokata wobec klienta i sądów. Krytycy tego przepisu uważają jednak, że jest on niewłaściwym sposobem ochrony interesów klientów i że poważnie ogranicza potencjał innowacyjny tańszych i wyższej jakości usług prawnych, które mogłyby przynieść korzyści zarówno zwykłym konsumentom, jak i przedsiębiorstwom.

Multikulturowe kancelarie adwokackie

Firmy prawnicze działające w wielu krajach często mają złożone struktury obejmujące wiele spółek, szczególnie w jurysdykcjach takich jak Hongkong czy Japonia, które ograniczają partnerstwa między lokalnymi i zagranicznymi prawnikami. Jedną z struktur, w dużej mierze unikalną dla dużych wielonarodowych firm prawniczych, jest szwajcarski Verein, który w 2004 r. był pionierem w Baker & McKenzie, w którym wiele krajowych lub regionalnych spółek tworzy stowarzyszenie, w którym współdziałają ze sobą w zakresie tworzenia marki, funkcji administracyjnych i różnych kosztów operacyjnych, ale jednocześnie utrzymują oddzielne pule przychodów i często odrębne struktury rekompensat dla partnerów.

Inne wielonarodowe międzynarodowe kancelarie prawnicze działają jako pojedyncze światowe spółki osobowe, takie jak brytyjskie lub amerykańskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których partnerzy uczestniczą również w lokalnych jednostkach operacyjnych w różnych krajach, zgodnie z lokalnymi przepisami.

2019-01-08T08:37:19+00:00 Tags: |